പേര് തസ്തിക ഫോൺ മെയിൽ
ജോർജീനൈനാൻ മാനേജിംഗ്ഡയറക്ടർ 9745004342 md@ttpltd.in
പി. പ്രദീപ്കുമാർ ജനറൽമാനേജർ (Technical) 9072865023 pradeep.kumar@ttpltd.in
എം. കെ. പ്രഭാകരൻ ഡെ. ജനറൽമാനേജർ(HR) 9048505624 dgmhr@ttpltd.in
എസ്‌ . പെരുമാൾ ഡെ. ജനറൽമാനേജർ(Production) 9048505628 perumal.s@ttpltd.in
എൻ. വേണുഗോപാൽ ഡെ. ജനറൽമാനേജർ(Engineering) 9048505625 venugopal.n@ttpltd.in
ഡോ. കെ. ജോൺസൺ ഡെ. ജനറൽമാനേജർ(QM, R&D) 9048505933 johnsonkdgmqmrd@ttpltd.in
ആർ. വിനോദ് ഡെ. ജനറൽമാനേജർ(Project, S&E) 9048505345 vinodr@ttpltd.in
കെ. എം. ശിവപ്രസാദ് ചീഫ്ഫിനാൻഷ്യൽഓഫീസർ 9048505630 mgrfin@ttpltd.in
എസ്. വിമൽ കമ്പനിസെക്രട്ടറി 9847549610 cs@ttpltd.in
വി. ബിനുരാജ് സെക്യൂരിറ്റി&വിജിലൻസ്ഓഫീസർ 9048505346 binuraj.v@ttpltd.in
റെനിൽകൃഷ്ണ വകുപ്പ്തലവൻ (Marketing) 9048686844 renil.krishna@ttpltd.in
ജെ. അൻവർ വകുപ്പ്തലവൻ (Commercial Department) 8589970077 mgrc@ttpltd.in