വിവരണം

പെയിന്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, സിറാമിക്സ്, ഡിറ്റര്ജന്റ് , PVC ഫ്ലോർ, കൃത്രിമറബ്ബർതുടങ്ങിയവയുടെനിർമ്മാണത്തിനായിപൊതുവായിഉപയോഗിക്കാവുന്നചിലവ്കുറഞ്ഞപിഗ്മെന്റാണ്അജൻറ്റോക്സ്- A -GP.
അജൻറ്റോക്സ് -A -ISI പിഗ്മെന്റ് BIS: 411 :2020 നിലവാരത്തിൽഎത്താൻ 11 ഗുണമേന്മാപരിശോധനകൾകടന്ന്പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽഏതെങ്കിലുംപരിശോധനയിൽപരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽപിഗ്മെന്റിനെഅജൻറ്റോക്സ്- A -GP ഗ്രേഡ്ആയിതരംതിരിക്കുന്നു.

ഉപയോഗം

BIS: 411 :2020 നിലവാരത്തിനോട്ചേർന്ന്നിൽക്കുന്നപിഗ്മെന്റ്എന്നനിലയിൽചിലവ്കുറഞ്ഞരീതിയിൽഅജൻറ്റോക്സ്- A -GP പിഗ്മെന്റ്സാധാരണപെയിന്റ്, ഡിസ്റ്റമ്പർ, സിറാമിക്സ്, ടൈലുകൾ, സിമന്റ്പെയിന്റ്, റബർഉത്പന്നങ്ങൾഎന്നിവയുടെനിർമ്മാണത്തിന്ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

രാസനാമം

ടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ് – TiO2
ക്രിസ്റ്റൽനിർമ്മിതി – അനട്ടേസ്
ബാഹ്യമായകോട്ടിംഗ്ചെയ്യാത്തത്.
CAS No- 1317-70-7

പിഗ്മെന്റ്സ്വഭാവങ്ങളുംരാസഘടകങ്ങളും

 

Characteristics Requirement Typical result
Volatile matter at 105ºC 0.50 (max) 0.25
Residue on 45 micron (325 mesh IS sieve) 0.50 % (max) 0.05
Oil absorption 15 -30% 23
Colour in Oil Better to Slightly Inferior Slightly Inferior
Reducing power Better to Slightly Inferior Slightly Inferior
Relative density at 27ºC 3.7 – 3.9 3.76
Water soluble matter 0.70 % (max) 0.5
pH of 20% pigment slurry in distilled water 5.5 – 8.5   7.5
Titanium Dioxide 97.50% (min) 98.0