വിവരണം

തിളക്കം, നിറം, ടിന്റ്ചെയ്യാനുള്ളശക്തി (Tinting Strength ) പ്രസരണശേഷി (Dispersion ) തുടങ്ങിയവയിൽഉന്നതഗുണനിലാവാരമുള്ള.ടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ്പിഗ്മെന്റാണ്അജൻറ്റോക്സ്- A -ISI .
IS 411:2020 ഗുണനിലവാരത്തിലാണ് ഈ പിഗ്മെന്റ് ഉത്പാദിക്കപ്പെടുന്നത്.  BIS ഇന്ത്യ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപയോഗം

ജലംഉപയോഗിച്ചുംഅല്ലാതെയുംഉള്ളഉപയോഗത്തിന്ഒരേപോലെഉപയോഗിക്കാവുന്നപിഗ്മെന്റാണ്അജൻറ്റോക്സ്- A -ISI . ഇന്റീരിയർപെയിന്റുകൾ, കടലാസ്,പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, ലിനോലിയം , റബർ, തോൽ , ഫർണീഷിങ്ങുകൾ, സോപ്പ്, സൗന്ദര്യവർദ്ധകഉത്പന്നങ്ങൾഎന്നിവയുടെനിർമ്മാണത്തിന്ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

രാസനാമം

ടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ് – TiO2
ക്രിസ്റ്റൽനിർമ്മിതി - അനട്ടേസ്
ബാഹ്യമായകോട്ടിംഗ്ചെയ്യാത്തത്.
CAS No- 1317-70-7

 

പിഗ്മെന്റ്സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Requirement Typical result
Volatile matter at 1050C 0.5 % (max) 0.20
Residue on 45 micron (325 mesh IS sieve) 0.10 % (max) 0.05
Oil absorption 15 - 30%  22.04
Colour in Oil Close match to the approved sample Close Match
Reducing power Not inferior to the approved sample Not Inferior
Relative density at 27ºC 3.7 – 3.9 3.76
Matter soluble in water 0.50 % (max) 0.4
pH of 20% pigment slurry in distilled water 6 - 8 7.3
Titanium dioxide 98.0% (min) 98.25
Fe 170 ppm (max) 84
P2O5 0.50% (max) 0.30