ഗുണമേന്മനയം
  1. ഉപഭോക്താവിന്റെആവശ്യങ്ങളുംമറ്റ്ബാധകമായആവശ്യങ്ങളുംനിറവേറ്റുക.

 

  1. വിഭവങ്ങളുംപ്രവർത്തനങ്ങളുംകാര്യക്ഷമമായിനിർവഹിക്കുക

 

  1. ഉപഭോക്താവിന്റെസംതൃപ്തിയിൽഉന്നതമായനിലകൈവരിക്കുക

 

  1. കമ്പനിയുടെപരിസ്ഥിതിസൗഹൃദനടപടികൾക്ക്അനുരോധമായിഗുണനിലവാരനിർവഹണംനടത്തുക.

 

ഗുണമേന്മലക്ഷ്യങ്ങൾ
  1. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെതുടർച്ചയായുള്ളമെച്ചപ്പെടുത്തൽ

 

  1. ഉത്പന്നങ്ങളുടെഗുണനിലവാരം

 

  1. ഉപഭോക്തൃസംതൃപ്തി

 

  1. വിഭവശേഷിനിർവഹണം