അനറ്റേയ്‌സ് ഗ്രാനുലര്‍ ഗ്രേയ്ഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്‌സൈഡ്‌.

Description

ഗ്രാന്യൂള്‍ രൂപത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നു. മിനുസം പ്രശ്‌നമല്ലാത്ത ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗ്ഗം. സെറാമിക്‌സ് (ഗ്ലെയ്‌സ്ഡ് കോട്ടിംഗ്), അതാര്യമായ ഗ്ലാസുകള്‍, ടൈല്‍സ്, ഇനാമല്‍സ്, പുട്ടി എന്നിവയ്ക്കാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 

PIGMENTARY CHARACTERISTICS / CHEMICAL COMPOSITION

Characteristics Requirement Typical result
Titanium Dioxide 98.00% (min) 98.25
pH of 10% pigment slurry in distilled water 6 - 8 7.4
Water soluble matter 0.50 % (max) 0.4
Relative density at 27o C 3.7 – 3.9 3.8
Fe 170 (max) 98
Volatile matter at 105ºC 0.50% (max) 0.15

 

Anatase GR [Anatase Granular Grade Titanium Dioxide]