അജന്റോക്‌സ് എ (പി.ജി)

അജന്റെയ്‌സ് പ്രീമിയം ഗ്രേയ്ഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്‌സൈഡ്‌.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാസ്റ്റര്‍ബാച്ച് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അത്യുത്തമം. ഏകപാളി ഫിലിമുകള്‍, കനം കൂടിയ മൂന്ന് പാളി ഫിലിമുകള്‍, ഷീറ്റ്‌സ് & പ്രൊഫൈല്‍സ് എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഉപയോഗപ്രദം. High വൈറ്റ്‌നെസ് ഇന്‍ഡെക്‌സ്, ഡിസ്‌പേഴ്‌സിബിലിറ്റി & ഫില്‍റ്റെറബിലിറ്റി. high opacity tough films പ്രത്യേകമായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ഉല്‍പന്നം.

 

PIGMENTARY CHARACTERISTICS / CHEMICAL COMPOSITION


Characteristics Requirement Typical result
Volatile matter at 105ºC 0.5 % (max) 0.30 % (max) 0.18
Residue on 45 micron (325 mesh IS sieve) 0.04 % (max) 0.02
Oil absorption 15 -30% 22.68
Colour in Oil Close match to the approved sample Close match
Reducing power Not inferior Better
Relative density at 27ºC 3.7 – 3.9 3.76
Water soluble matter  (max) 0.50 % 0.4
pH of 20% pigment slurry in distilled water 6 - 8 7.3
Titanium Dioxide 98.0% (min) 98.4
Fe 100 ppm (max) 84
P2O5 0.50% (max) 0.30