ചെയർമാൻ

ശ്രീ. എ.പി.എം മൊഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഐ. എ.എസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
വ്യവസായം, ആരോഗ്യം, കുടുംബക്ഷേമം, ആയൂഷ്, റവന്യൂ, വക്കഫ് വകുപ്പുകൾ
കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ.

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ. ജോർജീ നൈനാൻ

ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്
തിരുവനന്തപുരം- 695021

ഡയറക്ടർ

ശ്രീമതി ഡി കൃഷ്ണ പ്രിയ

അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി
ധനകാര്യ വകുപ്പ്
കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഡയറക്ടർ

ശ്രീമതി. എസ് . ലത

അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
വ്യവസായ വകുപ്പ്
കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഡയറക്ടർ

ശ്രീ. ടി. എസ്. രാമചന്ദ്രൻ

2F, കല്യാൺ നെക്സസ്
തിക്കുമരകുടം
അയ്യന്തോൾ പി. ഒ .
തൃശൂർ