വിവരണം

RD-01-ഇനും RD-01 (PG)-ക്കും വേണ്ട നിർണയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതും അതേ സമയം ബാഹ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ പിഗ്മെൻറ്റ് ആണ് RD-01-GP.

ഉപയോഗം

പെയിന്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, സിറാമിക്‌സ്, മഷിതുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ പിഗ്മെന്റാണ് അജൻറ്റോക്സ്- RD-01 -GP

രാസനാമം

ടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ് – TiO2
ക്രിസ്റ്റൽനിർമ്മിതി – റൂട്ടയിൽ
ബാഹ്യമായകോട്ടിംഗ്ചെയ്യാത്തത്.
CAS No- 1317-80-2

 

പിഗ്മെന്റ്സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Requirement(IS 9788) Typical result
Volatile matter at 105±20 C % by mass 0.50 % (max) 0.18 %
Residue on 45 ,micron(325 mesh IS sieve) 0.50 % (max) 0.14 %
Oil absorption 15—30 % 16.20 %
Colour ( In oil ) Better to Slightly Inferior Close Match
Reducing power Better to Slightly Inferior Close Match
Tinting strength(Reynolds) 1500(min) 1510
Relative density at 27oC 3.9  –  4.2 4.19
Matter soluble in water 0.50% (max) 0.45%
pH of 20% slurry in distilled water 6.0 – 8.5 7.8
Iron 336 ppm (max) 224
Surface treatment Nil Nil