വിവരണം

സൾഫേറ്റ് റൂട്ട് വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഉപരിതലം കോട്ട് ചെയ്യാത്ത റൂട്ടയിൽ ഗ്രേഡാണ് അജൻറ്റോക്സ്–RD-01. കോട്ടഡ് റൂട്ടയിലിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ അതിനോടടുത്ത ഗുണനിലവാരവുമുള്ള പിഗ്മെന്റ്.
IS standard – IS 9788നിലവാരം പാലിക്കുന്നത്.

ഉപയോഗം

ജലം ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ഉള്ള ഉപയോഗത്തിന് ഒരേ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പിഗ്മെന്റാണ് അജൻറ്റോക്സ്- RD-01 . ഇന്റീരിയർ പെയിന്റുകൾ, കടലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ പിഗ്മെന്റാണ് അജൻറ്റോക്സ്- RD-01

രാസനാമം

ടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ് – TiO2
ക്രിസ്റ്റൽനിർമ്മിതി – റൂട്ടയിൽ
ബാഹ്യമായകോട്ടിംഗ്ചെയ്യാത്തത്.
CAS No- 1317-80-2

പിഗ്മെന്റ്സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Requirement(IS 9788) Typical result
Volatile matter at 105±20 C % by mass 0.50 % (max) 0.16
Residue on 45 ,micron(325 mesh IS sieve) 0.10 % (max) 0.05
Oil absorption 15—30 % 17.89
Color ( In oil ) Close Match to the approved  sample Close Match
Reducing power Not Inferior to the approved sample Close Match
Tinting strength(Reynolds) 1500(min) 1550
Relative density at 27oC 3.9  –  4.2 4.19
Matter soluble in water 0.50% (max) 0.432
pH of 20% slurry in distilled water 6.0 – 8.5 7.8
Iron 170 ppm(max) 84
Titanium dioxide 98.0% (min) 98.36
Rutile content 85  –   95  % 90
Surface treatment Nil Nil