വിവരണം

IS 411:2020 അനുസൃതമായഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെങ്കിലുംപലആവശ്യത്തിനുംഉപയോഗിക്കാവുന്നചിലവ്കുറഞ്ഞടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ്പിഗ്മെന്റ്.

ഉപയോഗം

അജൻറ്റോക്സ്- A -OGവെണ്മഅത്രയുംപ്രധാനമല്ലാത്തപെയിന്റ്, സിറാമിക്സ്, ടൈലുകൾ, സിമന്റ്പെയിന്റ്, റബർഉത്പന്നങ്ങൾഎന്നിവയുടെചിലവ്കുറഞ്ഞരീതിയിലുള്ളനിർമ്മാണത്തിന്ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

രാസനാമം

ടൈറ്റാനിയംഡയോക്സൈഡ് – TiO2
ക്രിസ്റ്റൽനിർമ്മിതി – അനട്ടേസ്
ബാഹ്യമായകോട്ടിംഗ്ചെയ്യാത്തത്.
CAS No- 1317-70-7

പിഗ്മെന്റ്സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

 Characteristics Requirement Typical result
Volatile matter at 105ºC 0.5 % (max) 0.5 % (max) 0.27
Residue on 45 micron (325 mesh IS sieve) 1.0 % (max) 0.58
Oil absorption 15 -30% 23.26
Colour in Oil Inferior to the approved sample Inferior
Reducing power Inferior to the approved sample Inferior
Relative density at 27ºC 3.6 – 3.95 3.86
Matter soluble in water 0.75 % (max) 0.52
pH of 10% pigment slurry in distilled water 2.5 – 8.5 3.5
Iron 0.10 %(max) 0.02
Titanium Dioxide 95.0% (min) 96.5
P2O5 0.50% (max) 0.35