വിവരണം

കുറഞ്ഞ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ളടക്കമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡാണ്. വെൽഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സെറാമിക് കോട്ടിംഗുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

ഉപയോഗം

ജലം ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ഉള്ള ഉപയോഗത്തിന്ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പിഗ്മെന്റാണ്അജൻറ്റോക്സ്- A -ISI . ഇന്റീരിയർ പെയിന്റുകൾ, കടലാസ്,പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, ലിനോലിയം , റബർ, തോൽ , ഫർണീഷിങ്ങുകൾ, സോപ്പ്, സൗന്ദര്യവർദ്ധകഉത്പന്നങ്ങൾഎന്നിവയുടെനിർമ്മാണത്തിന്ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

രാസനാമം

ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് – TiO2
ക്രിസ്റ്റൽനിർമ്മിതി – അനട്ടേസ്
ബാഹ്യമായകോട്ടിംഗ്ചെയ്യാത്തത്.
CAS No- 1317-70-7

പിഗ്മെന്റ്സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

 

Characteristics Requirement Typical result
TiO2% 97 (min) 97.5
pH 7.0-8.5 7.1
P2O5% 0.10-0.20 0.10
Sulphur% 0.03-0.05 0.05
Moisture% 5.0(max) 1.0
Residue on 45 micron (325 mesh IS sieve) 5.0(max) 1.44