വിവരണം

നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമുള്ള സിമന്റ് ഇഷ്ടികകൾ.

ഉപയോഗം

നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി.

രാസനാമം

ഇല്ല
ഗുണനിലവാരം- IS 15658 : 2006

 

സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Thickness Characteristics Requirement Typical result
60 mm  Compressive strength 35 N/mm2 40.5 N/mm2
80 mm Compressive strength 40  N/mm2 58.6  N/mm2