വിവരണം

പറ്റിപ്പിടിക്കാത്തതും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതുമായ ഒരു അണുനാശിനിയാണ് എത്തനോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ടൈ- സെക്യൂർ ഹാൻഡ് റബ്. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് 70 % ആൽക്കഹോളും ക്ളോറോഹെക്സിഡിൻ ഗ്ലുക്കോണേറ്റ് -IP യും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.പമ്പ് , സ്പ്രേ രീതികളുള്ള 50 ml, 100 ml, 500 ml പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ ലഭ്യമാണ്. വലിയ അളവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാനുകളിലും ലഭ്യം.

ഉപയോഗം

കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും സർജിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, പറ്റിപ്പിടിക്കാത്തതും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതുമായ ഒരു അണുനാശിനി

രാസനാമം

ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ – C2H3-OH + ക്ളോറോഹെക്സിഡിൻ ഗ്ലുക്കോണേറ്റ് -IP 2.5%

 

സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Specification Typical Result
Ethyl alcohol IP 70% v/v 70%v/v
Glycerol IP 1.45% v/v 1.45%v/v
Chlorohexidine Gluconate IP 2.5 % v/v 2.5 % v/v
DM Water q. s to 100% q.s to 100%