വിവരണം

ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തതും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതുമായ ഒരു അണുനാശിനിയാണ് എത്തനോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ടൈ- സെക്യൂർ ഹാൻഡ് റബ്. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് 80 % ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പമ്പ് , സ്പ്രേ രീതികളുള്ള 50 ml, 100 ml, 500 ml പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ ലഭ്യമാണ്. വലിയ അളവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാനുകളിലും ലഭ്യം.

ഉപയോഗം

കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും സർജിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിഉപയോഗിക്കാവുന്ന, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന ഒരു അണുനാശിനി.

രാസനാമം

ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ 70% – C2H3-OH + ക്ലോറോ ഹെക്സിഡിൻ ഗ്ളൂക്കോണേറ്റ് – IP 2.5%

 

സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Specification Typical Result
Ethyl alcohol IP 80% 83.33%v/v
Glycerol IP 1.45% 1.45%v/v
Hydrogen Peroxide IP (3%) 0.125% 4.17%
DM Water q. s to 100% q.s to 100%