പേര് തസ്തിക മൊബൈൽ ഫോൺ മെയിൽ
ജോർജീ നൈനാൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ 9745004342 0471 – 2703399 md@ttpltd.in
എം. കെ. പ്രഭാകരൻ ജനറൽ മാനേജർ (Technical i/c) 9048505624 0471 – 2703388 dgmhr@ttpltd.in
എസ്‌ . പെരുമാൾ ഡെ. ജനറൽ മാനേജർ(Production) 9048505628 0471 – 2703395 perumal.s@ttpltd.in
എൻ. വേണുഗോപാൽ ഡെ. ജനറൽ മാനേജർ(Engineering) 9048505625 0471 – 2703393 venugopal.n@ttpltd.in
ഡോ. കെ. ജോൺസൺ ഡെ. ജനറൽ മാനേജർ(QM, R&D) 9048505933 0471 – 2703382 johnsonkdgmqmrd@ttpltd.in
ആർ. വിനോദ് ഡെ. ജനറൽ മാനേജർ(Project, S&E) 9048505345 0471 – 2703391 vinodr@ttpltd.in
കെ. എം. ശിവപ്രസാദ് ചീഫ്ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ 9048505630 0471 – 2703397 mgrfin@ttpltd.in
എസ്. വിമൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി 9847549610 0471 – 2703387 cs@ttpltd.in
വി. ബിനുരാജ് സെക്യൂരിറ്റി & വിജിലൻസ് ഓഫീസർ 9048505346 0471 – 2703386 binuraj.v@ttpltd.in
റെനിൽ കൃഷ്ണ വകുപ്പ് തലവൻ (Marketing) 9048686844 0471 – 2703365 renil.krishna@ttpltd.in
ജെ. അൻവർ വകുപ്പ് തലവൻ (Commercial) 8589970077 0471 – 2703385 anwer.j@ttpltd.in