വിവരണം

ഫെറസ് സൾഫേറ്റും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും അടങ്ങിയ ലായനി നിർവീര്യമാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിന്തറ്റിക് ഉൽപ്പന്നമാണ് ചുവന്ന ജിപ്സം. വളരെ ചെറിയ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കണികകളാണ് .

ഉപയോഗം

നിലം നികത്തുന്നതിനും നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകൾക്കും ജിപ്സം ബോർഡിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

രാസനാമം

CaSO4.2H2O + Ferrous Sulphate -FeSO4

 

സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Requirement Typical result
Colour Reddish brown Reddish brown
PH (20% Slurry in water) >7.0 8.5
Purity as CaSO4.2H2O 50-70% 65 %
Total Iron 20-30% 25 %
Moisture 5-10% 5 %